Πορτοκαλιά

Ποικιλίες

 • Μέρλιν
  Ομφαλοφόρο άσπερμο. Καρπός μεγάλος σφαιρικός, με χοντρή φλούδα. Ωριμάζει τον Νοέμβριο.(Επιτραπέζια Ποικιλία)
 • Ναβαλλίνα
  Ομφαλοφόρο άσπερμο. Καρπός μικρότερος από τα Μέρλιν, πιο χονδρόφλουδος όμως και πρωιμότερος κατά 7-15 μέρες.(Επιτραπέζια Ποικιλία)
 • Σαγκουίνι
  Έχουν κόκκινη χρωστική στην σάρκα.
 • Βαλέντσια
  Καρπός μέτριος σφαιρικός, λεπτόφλουδος, πρακτικά άσπερμος (1-5 σπέρματα). Όψιμο, ωριμάζει τον Μάρτιο, προορίζεται για χυμό.